Yükleniyor...

Yazım Kuralları

İnTOBA İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi‘ne makale göndermek isteyen yazarların çalışmalarını aşağıdaki yazım kurallarına göre düzenleyip göndermeleri gerekmektedir.

• Makalenin tümü Times New Roman fontu ile A4 kağıt boyutunda yazılmalıdır.

• Sayfa yapısı olarak sağ, sol, alt ve üst kısımlardan 2,5 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır. Satır aralıkları 1,15 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

• Makalenin iç bölümlerinde dipnot, tablo ve şekiller hariç tüm yazılar 11 punto ile yazılmalıdır. Tablo ve şekillerin başlık ve içerikleri 10 punto ile yazılmalıdır. Sayfa altında verilen dipnotlar da 10 punto ile yazılmalıdır.

• Paragraflar 1,25 cm girinti ile başlamalıdır. Paragraflar arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.

• Yazılarda ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.

• İlk sayfada yazarın/yazarların adı küçük harf, soyadı büyük harflerle olmak üzere, 11 punto ve ortalanmış şekilde Türkçe ve İngilizce başlıkların hemen altında verilmelidir. Soyadın sonuna “*” işareti ile dipnot eklenmelidir. Sayfanın alt kısmında yer alan dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı kurum, bölüm, şehir, ülke, e-mail ve ORCID numarası italik şekilde yazılmalıdır.

*Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Tarih Bölümü, Mersin/Türkiye, mss21@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0001-3900-6778

Makale Başlıkları
• Türkçe ve İngilizce Başlık yer almalıdır.
• İngilizce başlıkta özellikle imla kurallarına dikkat edilmelidir.
• Bir inceleme, Bir Analiz, Bir Değerlendirme, Bir Bakış ve Bir Örnek gibi kelimeler ile biten başlıklar kabul edilmemektedir. Başlık bir soru kelimesi içermeli, makalenin sorunsalını tam yansıtmalıdır. Makalede;

Türkçe Başlık (11 punto – BÜYÜK HARF)

İngilizce Başlık (11 Punto – BÜYÜK HARF) şeklinde olmalıdır.

Makalenin Özeti ve Astract
• Makalede Özet ve Abstract kısımları yer almalıdır.
• Özetler imla kuralları gözetilerek yazılmalıdır.
• Özet ve Abstract bir bütün olarak kaleme alınmalıdır. İlk paragrafta yazarın neyi, neden ve nasıl kaleme aldığı; ikinci paragrafta ise yazarın ulaştığı sonuçlardan kapsayıcı bir sonuç cümlesine yer verilmelidir.
• Özet ve Abstract alanında dipnot kullanılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler / Keywords
• Makalenin içeriği vurgulanmalı ve tek kelimeler tercih edilmelidir.
• Rakam kullanılmamalıdır. Makalede;

Özet (en az 150 Sözcük)

Anahtar Kelimeler (en az 5 adet)

Abstract (en az 150 Sözcük)

Keywords (İngilizce anahtar kelimeler – 5 adet) şeklinde verilmelidir.

Makalede başlıklar Giriş Bölümünden itibaren;

                1. —————————-

                    1.1. ————————-

                        1.1.1.—————————— biçiminde sıralanmalıdır.


1. Giriş
• Makale yazımında en son bölüm olarak kaleme alınmalıdır.
• Giriş kısmı üç sayfayı geçmemelidir.
• Yazar bu bölümde çalışmasının problematiğini net bir şekilde açıklamalıdır. Problemi çözümlerken seçmiş olduğu araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgiler vermelidir. Problematiğin dâhil olduğu literatürün ne tür kaynaklardan meydana geldiği, hangi kaynaklara ulaşabildiği ve hangi kaynaklara ulaşamadığını açıklamalıdır.
• Bu bölümde gereksiz tartışmalara girilmemelidir. Tartışma bölümü hakkında belli ipuçları verilerek okuyucu meraklandırmalı ve tartışma bölümüne sevk edilmelidir.

2.Tartışma Bölümü
• Makale çalışmasının en önemli bölümüdür.
• Yazarın iddiaları bu bölümde başladığı için atıf verme bu bölümle başlar ve bu bölümde biter.
• Yazar, bu bölümde problematiğini ispatlamalıdır.
• Yazar, bu bölümde ortaya koyacağı her pozitif ve negatif iddiasını kanıta dayandırmalıdır.
• Bu bölümde kullanılacak başlıklar kısa ve anlaşılır olmalıdır. Başlıklar, belli bir kurgusallığa göre sıralanmalı ve aralarında birbirlerini bağlayan cümleler özenle oluşturulmalıdır.
• Bu bölümde kullanılacak atıflar, metinde yer alacak tablolar, resimler ve şekiller uygun bir sıralama içerisinde verilmelidir.
• Bu bölümde kullanılacak tablo ve şekiller hem yorumlanmalı hem de okuyucuların bu materyallere kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak açısından künyeleri veya bulundukları adresler net bir şekilde hem atıfta hem de kaynakçada belirtilmelidir.
• Blok ve tıpatıp alıntılama yapılmamalıdır.
• Bu bölüm çok fazla uzun olmamalı genel olarak en az 5 en fazla 10 sayfa olmalı ve yine en az 2 ve en çok 3 ana bölümden oluşmalıdır.
• Gereksiz dipnot kalabalığından kaçınılmalıdır.

2.1.Tartışma Bölümündeki Alıntılar;

– Metin içindeki kısa alıntılar, tırnak “abc” arasında ve italik olarak yazılmalıdır. Beş satırı aşan alıntı yazıları yine tırnak (“…”) içinde, italik, sağdan ve soldan 1 cm. içeride ayarlanarak yazılmalıdır.

2.2.Tartışma Bölümündeki Tablo ve Şekiller;

 – Tablo başlık numaraları, (Tablo 1.) şeklinde numaralandırılmalı, hepsi 10 puntoda olmak şartıyla bold, öncesi ve sonrası 6 nk, satır aralığı ile yazılmalıdır.

– Tablo başlıkları, 10 puntoda, kelimelerin ilk harfleri büyük ve sola yaslı olarak yazılır. Tablo içi yazılar başlıkla aynı punto ve öncesi ve sonrası sıfır (0 nk) aralıklı olmalıdır.

–  Şekil, figür, grafik, resim, harita, fotograf vb. başlık numaraları sola yaslı bir şekilde bold, 10 punto, “Şekil 1., Resim 1.” şeklinde, başlık yazıları ise aynı puntoda ve kelimelerin ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterimi tablo ve şekillerin hemen altında olmalıdır.

3.Sonuç
• Sadece yazarın analizlerinden meydana gelmelidir. Yazar, bu bölümde kendi çıkarımlarına yer vereceği için atıf kullanmamalıdır.
• Birbiriyle tutarlı en az iki paragraftan oluşmalıdır.
• Yazar, öneri ve tavsiyelerde bulunabileceği gibi yaptığı makale çalışmasının hangi alanlarda eksik kaldığını da belirtebilir.
• Bilimsellik ön planda olmalıdır. Gereksiz yerme ve tavsiyeden kaçınılmalı, makalenin çalışma konusunun dışına çıkılmamalıdır.
• Yazar isterse çıkarımlarını numaralandırarak da verebilir
• Bu bölüm, araştırma konusunu sonraki dönemlerde çalışmak isteyenlere yol gösterici olmalıdır.

Dipnot, Kısa Not ve Kaynakça Yazımı

• Tartışma bölümünde kullanılan dipnotların tümü kaynakçada gösterilmelidir.
• Kaynakça ve dipnotlar manuel olarak yazılacaksa çok dikkat edilmelidir.
• Zotero gibi kaynakça oluşturma programlarının kullanılması yazarın kaynakçada problem yaşanmasının önüne geçecektir.
• Alfabetik sıralamaya dikkat edilmeli ve özellikle yararlanılan makalelerin sayfa aralıkları dikkatli bir şekilde verilmelidir.
• Dipnot, metin altı kısa notlar ve kaynakça “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” stiline göre hazırlanmalıdır. Kaynakçada sıra numarasına yer verilmez. Atıf ve referans sistemi ile ilgili örnekler aşağıda gösterilmiştir.

Kitaplar

 1. Tek yazarlı kitaplar:

Dipnot:

Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi (Ankara: AKDTYK TTK Yayınları, 1988), 23.

Charles Dickens, Hard Times: For These Times (New York: Signet Classic, 1997), 35.

Kısa Not:

Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, 37.

Dickens, Hard Times, 67.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Dickens, Charles. Hard Times: For These Times. New York: Signet Classic, 1997.

Levend, Agah Sırrı. Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: AKDTYK TTK Yayınları, 1988.

 1. İki yazarlı kitaplar:

Dipnot:

Nusret Özcan ve Kemal Aykut, Mustafa Kutlu Kitabı (İstanbul: Nehir Yayınları, 2001), 8.

Kısa Not:

Özcan ve Aykut, Mustafa Kutlu Kitabı, 34.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Özcan, Nusret ve Kemal Aykut. Mustafa Kutlu Kitabı. İstanbul: Nehir Yayınları, 2001.

 1. Üç yazarlı kitaplar:

Dipnot:

İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen, ve Nergis Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler: Nail Bayraktara Armağan (İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı – Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005), 55.

Kısa Not:

Dağdelen, Türkmen ve Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler, 87.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Dağdelen, İrfan, Hüseyin Türkmen, ve Nergis Ulu. Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan. İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı – Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005.

 1. Üçten fazla yazarlı kitaplar:

Dipnot:

Ahmet Nohutçu vd., Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2008), 77.

Kısa Not:

Nohutçu vd., Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, 18.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Nohutçu, Ahmet, Asım Balcı, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 1981.

 1. Yazar veya editör adı bulunmayan kitaplar:

Dipnot:

“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim,” Bilim ve Teknoloji (İstanbul: TÜSİAD Yayınları 1994), 81.

Kısa Not:

“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim,” 81.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim.” Bilim ve Teknoloji. İstanbul: TÜSİAD Yayınları, 1994.

 1. Kitap bölümleri:

Dipnot:

M. Efe Çaman, Kenan Dağcı ve M. Ali Akyurt, “Yemen: “Yeni Afganistan mı?” Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları 2içinde, ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman (Ankara: Nobel, 2010), 340.

Kısa Not:

Çaman vd., “Yemen: “Yeni Afganistan mı?,” 347.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Çaman, M. Efe, Kenan Dağcı ve M. Ali Akyurt. “Yemen: “Yeni Afganistan mı?” Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları 2 içinde, Editörler: Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman, 337-354. Ankara: Nobel, 2010.

 1. Yazarla birlikte editör veya çevirmeni olan eserler:

Dipnot:

M. Efe Çaman, Kenan Dağcı ve M. Ali Akyurt, “Yemen: “Yeni Afganistan mı?” Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları 2içinde, ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman (Ankara: Nobel, 2010), 340.

Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir: Kaynaklara Giriş, çev. Zeynep Altok. (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003), 57.

Kısa Not:

Çaman vd., “Yemen: “Yeni Afganistan mı?,” 347.

Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, 58.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Çaman, M. Efe, Kenan Dağcı ve M. Ali Akyurt. “Yemen: “Yeni Afganistan mı?” Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları 2 içinde, Editörler: Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman, 337-354. Ankara: Nobel, 2010.

Faroqhi, Suraiya. Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir: Kaynaklara Giriş. Çeviren: Zeynep Altok, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003.

Makaleler

İlk not ve kısa not bölümlerinde alıntıladığınız sayfa veya sayfa aralığını veriniz. Kaynakça bölümünde ise, tüm makalenin sayfa aralığını belirtiniz.

(Varsa, makalenin öncelikli olarak DOI (Digital Object Identifier) numarasını ekleyiniz. DOI numarası, bir internet tarayıcısının adres çubuğuna http://dx.doi.org/ adresine eklenerek yazıldığında, kullanıcıyı kaynağa götürür. Eğer DOI yoksa URL adresini yazınız.).

 1. Tek yazarlı makaleler

Dipnot:

Song Niu, “The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates,” Güvenlik Stratejileri Dergisi 17, (Nisan 2013): 132-136.

Kısa Not:

Niu, “The Strategic Partnership,” 132-136.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Niu, Song. “The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates,” Güvenlik Stratejileri Dergisi 17, (Nisan 2013): 122-146.

 1. İki yazarlı makaleler

Dipnot:

Tom D. Lewisand ve Gerald Graham, “Seven Tips for Effective Listening,” British Journal of Social Work 30, (2003): 13-35.

Kısa Not:

Lewisand ve Graham, “Seven Tips for Effective Listening,” 15-23.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Lewisand, Tom D. ve Gerald Graham. “Seven Tips for Effective Listening,” British Journal of Social Work 30, (2003): 1-43.

 1. Üç yazarlı makaleler

Dipnot:

Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, ve Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human Capital 11, (Güz 2017): 9–10, https://dx.doi.org/10.1086/690235

Kısa Not:

Keng, Lin, ve Orazem, “Expanding College Access,” 23.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, ve Peter F. Orazem. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, (Güz 2017): 1–34, https://doi.org/10.1086/690235

 1. Üçten fazla yazarlı makaleler

Dipnot:

Rachel A. Bay vd., “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures.” American Naturalist 189, sayı: 5 (Mayıs 2017): 465, https://doi.org/10.1086/691233

Kısa Not:

Bay vd., “Predicting Responses,” 465.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Bay, Rachael A., Noah Rose, Rowan Barrett, Louis Bernatchez, Cameron K. Ghalambor, Jesse R. Lasky, Rachel B. Brem, Stephen R. Palumbi, ve Peter Ralph. “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures,” American Naturalist 189, sayı: 5 (Mayıs 2017): 463–73, https://doi.org/10.1086/691233

 1. Yazarı belli olmayan makaleler

Dipnot:

“Balkanlarda Türk Varlığı,” Toplumsal Tarih 7 (Mayıs 1990): 8.

Kısa Not:

“Balkanlarda Türk Varlığı,” 8.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

“Balkanlarda Türk Varlığı,” Toplumsal Tarih 7 (Mayıs 1990): 1-17.

 1. Online dergide makale:

(Varsa, derginin DOI (Digital Object Identifier) numarasını ekleyiniz. DOI numarası, bir internet tarayıcısının adres çubuğuna http://dx.doi.org/ adresine eklenerek yazıldığında, kullanıcıyı kaynağa götürür. Eğer DOI yoksa URL adresi yazınız.).

Dipnot:

Dinçer Eşitgin, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal,” Milli Eğitim Dergisi 162, (2004): 153-168, erişim 5 Nisan 2005, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/162/esitgin.htm

Gueorgi Kossinets ve Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115, (2009): 411, erişim 28 Şubat 2010, https://doi.org/10.1086/599247

Kısa Not:

Eşitgin, “Büyüme Romanı,” Milli Eğitim Dergisi.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Eşitgin Dinçer, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal,” Milli Eğitim Dergisi 162, (2004):149-172, Erişim 5 Nisan 2005, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/162/esitgin.htm

Gueorgi Kossinets ve Duncan. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115, (2009): 411, Erişim 28 Şubat 2010, doi.org/10.1086/599247

 1. Günlük gazetelerden ve dergilerden alınmış makaleler:

Dipnot:

Taha Akyol, “Sosyal Bilim Ödülleri,” Milliyet, 28 Şubat 2005.

Sheryl Gay Stolberg ve Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, 27 Şubat 2010, erişim 28 Şubat 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html

Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 25 January 2010, 68.

Kısa Not:

Akyol, “Sosyal Bilim Ödülleri.”

Stolberg ve Pear, “Wary Centrists.”

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Akyol, Taha. “Sosyal Bilim Ödülleri,” Milliyet, 28 Şubat 2005.

Doktora ve Yüksek lisans tezleri

Dipnot:

Avni Erdemir, “Muslihu’d-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 1999), 6-10.

Azize Şahin, “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler” (Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, 2018), 8.

Kısa Not:

Erdemir, “Muslihu’d-din Mustafa,” 6-10.

Şahin, “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık,” 8.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Erdemir, Avni. “Muslihu’d-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni.” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 1999.

Şahin, Azize. “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler.” Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2018.

Arşiv belgeleri

Dipnot:

BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.

Raporlar

 1. Yazarı belli olan rapor

Dipnot:

Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu (Ankara: Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları 1999), 6-25.

Kısa Not:

Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, 6-25

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Gök, Fatma. Öğretmen Profili Araştırma Raporu. (Ankara: Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, 1999).

 1. Yazarı belli olmayan rapor

Dipnot:

Arnavutluk Ülke Raporu, (Ankara: TİKA Yayını 1995), 7.

Kısa Not:

Arnavutluk Ülke Raporu, 7.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Arnavutluk Ülke Raporu. Ankara: TİKA Yayını 1995.

 1. Bir kurum, firma ya da enstitünün yazarı olduğu rapor

Dipnot:

Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1990), 33.

Kısa Not:

Dış Politika Enstitüsü, Anayasaya Konabilecek Hükümler, 33.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Dış Politika Enstitüsü. Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler. Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1990.

Ansiklopedi

Dipnot

Ömer C. Saraç, “Kağıt, Milli Gelir,” Ak İktisat Ansiklopedisi 1 içinde, (İstanbul: Ak Yayınları, 1973), 20-30.

Kısa Not:

Saraç, “Kağıt, Milli Gelir,” 20-30.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Saraç, Ömer C., “Kağıt, Milli Gelir” Ak İktisat Ansiklopedisi 1 içinde. (İstanbul: Ak Yayınları, 1973), 17-36.

Mülakat veya Röportaj

Dipnot:

Edward Snowden, ‘‘Edward Snowden Explains How to Reclaim Your Privacy.’’ Röportajı yapan Micah Lee. The Intercept, 12 Kasım 2015, erişim 1 Ocak 2017,
https://theintercept.com/2015/11/12/edward-snowden-explains-how-to-reclaim-your-privacy/.

Kısa Not:

Snowdenröportaj.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Snowden, Edward. ‘‘Edward Snowden Explains How to Reclaim Your Privacy.’’ Röportajı yapan Micah Lee. The Intercept, 12 Kasım 2015, Erişim 1 Ocak 2017, https://theintercept.com/2015/11/12/edward-snowden-explains-how-to-reclaim-your-privacy/.

E-Kitap

Dipnot:

Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment çev. Constance Garnett. ed. William Allan Nelson. (New York: P.F. Collier & Son, 1917), 413, http://archive.org/details/crimepunishmentoodostuoft.

Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), 3.bölüm, Kindle.

Kısa Not:

Dostoevsky, Crime and Punishment, 413.

Austen, Pride and Prejudice, 6.bölüm.

Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):

Dostoevsky, Fyodor, Crime and Punishment, Çeviren: Constance Garnett, Editör: William Allan Nelson. New York: P.F. Collier & Son, 1917. http://archive.org/details/crimepunishmentoodostuoft.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle.

Sosyal Medya

Dipnot:

Chicago Manual of Style. “Is the world ready for singular they? We thought so back in 1993.” Facebook, Nisan 2015. https://www.facebook.com/ChicagoManual/posts/is-the-world-ready-for-singular-they-we-thought-so-back-in-1993-when-the-14th-ed/10152906193679151/

Kısa Not:

Chicago Manual of Style. “Is the world ready”

Ekler
• Bu bölüm kaynakçadan sonra olmalıdır.
• Makale metni içerisine yerleştirilmeyen resim, grafik, şekil ve haritalar bu bölümde belli bir sıralama dâhilinde verilmelidir.
• Her materyale künye oluşturulmalı ve bu künyeler derginin belirttiği kurallar çerçevesinde kaynakçaya eklenmelidir.
• Telif olan materyallere dikkat edilmeli kaynağı net olarak yazılmalıdır.

Bu yazının her hakkı İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social Sciences Academy) aittir. Kopyalanamz ve Çoğaltılamaz.

MAKALELERİN YAYIMLANMASINI ENGELLEYEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Editör Kurulunun uygun görmediği,

Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

Yazar üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,

Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmayan,

Türkçe, İngilizce özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz görülen,

Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

Hakemlerin düzeltme isteklerini itinalı bir şekilde yerine getirmeyen,

Editörün iletişim girişimlerini cevapsız bırakan veya zamanında geri bildirim yapmayan makaleler de değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.

Kurallar dâhilinde dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü hukuki, cezai ve bilimsel sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Dergi ile hiçbir şekilde bağlayıcılığı yoktur. Yazar, burada bulunan tüm ilkeleri peşinen kabul etmiş sayılır.

 Makale teslim edilirken;

Yayımlanması istenen makaleler, yayın ve yazım ilkelerine göre hazırlanıp sistemine yüklenmelidir.

Hakemlerden olumlu rapor alamayan ve dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler yayınlanmaz, yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli bir sorumluluk kabul edilmez.